ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ชื่อ - สกุล
ปี
๑. นาวาอากาศเอก สุจินต์ จารุจินดา ๒ ต.ค. ๒๕๑๔ – ๔ ต.ค. ๒๕๑๙
๒. พลอากาศตรี ประสาน ดารานนท์ ๒ พ.ย. ๒๕๑๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๐
๓. พลอากาศตรี อิศรพงศ์ อุดมศิริ ๑ ต.ค. ๒๕๒๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๒
๔. พลอากาศตรี สุจินต์ จารุจินดา ๑ ต.ค. ๒๕๒๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๕
๕. พลอากาศตรี สุจิระ ชยางคานนท์ ๑ ต.ค. ๒๕๒๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๘
๖. พลอากาศตรี โยธิน คีรีวัฒน์ ๑ ต.ค. ๒๕๒๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๐
๗. พลอากาศตรี โกศล มณีจักร ๑ ต.ค. ๒๕๓๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๒
๘. พลอากาศตรี ประสพ นิติทัณฑ์ประภาค ๑ ต.ค. ๒๕๓๒ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๓๓
๙. พลอากาศตรี ออมสิน ศรีสวัสดิ์ ๑ เม.ย. ๒๕๓๓ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๓๔
๑๐. พลอากาศตรี อนันต์ บุรณศิรี ๑ เม.ย. ๒๕๓๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕
๑๑. พลอากาศตรี สมบัติ ธีระวุฒิ ๑ ต.ค. ๒๕๓๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๖
๑๒. พลอากาศตรี อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ๑ ต.ค. ๒๕๓๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๗
๑๓. พลอากาศตรี ธวัช ชูธงชัย ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙
๑๔. พลอากาศตรี สุทัศน์ คุณาวิศรุต ๑ ต.ค. ๒๕๓๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑
๑๕. พลอากาศตรี ชัชวาล ณ นคร ๑ ต.ค. ๒๕๔๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๔
๑๖. พลอากาศตรี อภิชาติ โกยสุขโข ๑ ต.ค. ๒๕๔๔ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๔๘
๑๗. พลอากาศตรี วรฉัตร ฤทธาภัย ๑ เม.ย. ๒๕๔๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๐
๑๘. พลอากาศตรี ณรงค์ภพ ชุ่มสวัสดิ์ ๑ ต.ค. ๒๕๕๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒
๑๙. พลอากาศตรี มานิตย์ ศัตรูลี้ ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔
๒๐. พลอากาศตรี ศุภโชค จิตรวาณิช ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖
๒๑. พลอากาศตรี ธเนศร์ศักดิ์ วฒาพิทักษ์ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗
๒๒. พลอากาศตรี กัมปนาท วีรกุล ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘
๒๓. พลอากาศตรี วิชัย รุ้งฟ้าแสงอรุณ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙
๒๔. พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐
๒๕. พลอากาศตรี ธนวิตต สกุลแสงประภา ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
๒๖. พลอากาศตรี ไพรวัลย์ พัชรธรรม ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
๒๗. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
๒๘.พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๒๙.พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ –ปัจจุบัน
ออกแบบโดย dsite.in.th