พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก

พันธกิจ

- การควบคุมและรายงานสถานภาพความพร้อมปฏิบัติการด้านการแพทย์ตามภารกิจ การปฏิบัติตามนโยบายของ ทอ. และ พอ.

- การตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพข้าราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนทหาร ลูกจ้าง ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

- งานอนามัยบุคคล อนามัยสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาล การป้องกันและควบคุมโรค ในพื้นที่โรงเรียนการบิน

 

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลทหารทุติยภูมิชั้นนำที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพภายในปี ๒๕๗๐

 

  ค่านิยมหลัก

AIR-C

ค่านิยมหลัก
นิยาม(Definition)
พฤติกรรมที่คาดหวัง(Behavior)
Airmanship ความเป็นทหารอากาศ การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศ
Integrity and allegiance ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี เคารพ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
Responsibility ความรับผิดชอบ คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
Cordially ความอบอุ่น จริงใจ การบริการด้วยใจ ถูกต้องและปลอดภัย
 

เข็มมุ่ง

CDBS
Customer focus
Digital Healthcare
Be happy Staff
ออกแบบโดย dsite.in.th